info@goldlandvietnam.com

Tin tức - 18/04/2022

Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4495/UBND-CNTT về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường hiệu quả công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 176/QĐ-UBND, trên tinh thần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước chi cho công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số và tránh sai phạm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ các văn bản pháp luật về lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 176/QĐ-UBND để xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện (có danh mục các văn bản kèm theo); trong đó cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thời gian thực hiện việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của ngành, địa phương mình; bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước được sử dụng đúng nội dung, đúng tính chất nguồn kinh phí, đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho CNTT và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đấu thầu. Trong đó, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

a) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc việc thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm trong ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cần theo nguyên tắc: Có người làm, có người giám sát độc lập, thực hiện việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và đến khâu quyết toán.

b) Dự toán phải được tính đúng, tính đủ, đúng quy định, định mức và đơn giá của nhà nước, phù hợp với thị trường, tham khảo giá và công bố giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch; sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất.

c) Việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan liên quan, đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các sở, ban, ngành bám sát nội dung các nhiệm vụ của tỉnh kết hợp rà soát các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình, Kế hoạch, Đề án chuyển đổi số của Bộ ngành chủ quản để tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng chéo.

d) Đối với những sản phẩm có sẵn trên thị trường, cần đánh giá hiệu quả giữa các phương án đầu tư và thuê dịch vụ CNTT, chuyển đổi số để có giải pháp lựa chọn phù hợp, hiệu quả.

đ) Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định các nhiệm vụ, chương trình, dự án CNTT và chuyển đổi số.

e) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

g) Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm, cản trở việc quản lý, thực hiện, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước dành cho CNTT và chuyển đổi số.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

 

Bài viết liên quan